Search form

Lukas 13:6

6Atin bénréh Jesuse beroy ni binuwaya mano, “Wén i ségétéwe étéw, wén i safadén. Nohokén i sébaane kayéw méama i onok ne. Nangéyén ténéngténg ké wén i onokén, éndob énda i énggito no de.