Search form

Lukas 13:8

8Endob séménumbul i étéwe ni témalima de mano, ‘Fédayaén na bé rugay i ségébélintuwae atin kaluto ku géliwét de. Brab rigono ku abuno funa no bobo.