Search form

Lukas 14:12

12Tidéw béno, ménbéréh i Jesuse dob gefee ni karagiya mano, “Buluk rémigo go karagiya, kago séngkatén say de gélolo mo, do dumo mo, brab do samungém, brab do étéw kawasa dumo mo ségédét. Buluk rigoné moy ni, sémuli ro so séméngkat beem inok gésulio ro beem.