Search form

Lukas 14:15

I binuwayae fantag bé karagiyae

15I ségétéwe bé de ménsar mama, ménbéréh mano, “Toow fo méoror i de étéw mama beroy Tuluse dob kéféguléw ne.”