Search form

Lukas 15

I métadine bili-bili

1Wén i no sébaan fuweh, amun ténoro Jesusey de étéw, ménggégumah i de médoo lémiful kubrador brab de tete étéw mangéy mégélingo. 2Wén soy do Fariseo brab do témoro bé kitabé diyo. Atin sabaf bé kéika ruwe bé de tete étéw, ménriklamo ro maro, “I ni lagéy méuyot témayakuf bé de tete étéw brab séréngan na bero mama.” 3Mélaw nureto Jesuse bero do binuwaya mano,

4“Amuk i ségétéwe begom wén i mératu bili-bili no brab méntadin i sébaane de, ati rigoné muwe? Békén ba tagaké moy siyowe de folo bra siyow dob fétabtabane, atin angéyé mo sélédén i sébaane de méntadin taman gito mo? 5Tidéw béno, buluk gito mo, duwalé mo mule toow fo méoror. 6Brab tabaré moy de dumo mo brab béréhé mo dob berowe, ‘Toowu fo méoror non énggito guy méntadine bili-bili gu. Enggomén, rémigo tom karagiya.’ ” 7Atin féntaus Jesusey kébéréh ne mano, “Loo so bé niy Tuluse. Toow fo méoror amuk wén i ségétéw tete étéw gésénule brab tagaké noy tetee adatén, atin rigoné noy kétayay Tuluse. Mas méoror i Tuluse bé ni ségétéw étéw ménggésénule bé kéoror ne bé de siyow folo bra siyow fiyo étéw énda kailanga roy gésénulee.”

8Ménuret man i Jesuse ségiyo binuwaya mano, “Wén i ségétéwe libun wén i folo timan balilaga félatahén. Atin méntadin i sébaane de. Ati rigoné nuwe? Témumon solo brab kodosé noy lawi ne sélédé no taman gito noy ni sébaan félata méntadin. 9Tidéw béno, tabaré noy de dumo no brab béréhé no bero mano, ‘Toow fo méororu non énggito guy félata guwe méntadin. Enggomén, rémigo tom karagiya.’ ” 10Féntaus Jesusey kébéréh ne mano, “Béréhé ku begom man, i de télakiy Tuluse toow ro fo méoror amuk wén i ségétéw tete étéw gésénule brab tagaké noy tetee adatén atin rigoné noy kétayay Tuluse.”

I dufange nga

11Atin nuret Jesusey gétéléwe binuwaya mano, “Wén i ségétéwe étéw lagéy wén i ngaén ruwo gétéw lagéy. 12Wén i no sébaan fuweh i tuwaréye bé de ngaén ménangéy dob boh ne mano, ‘Boh, irayém begén i baad guwe bé de languntaman katom.’ Mélaw i boh ne bénaadén i kéluhanay languntama ruwe dob ruwowe gétéw ngaén. 13Enda mérugayén tidéw béno, i tuwaréye bé de ngaén fénbéléyén i kéluhanay kaane baad. Atin ménagéw ménangéy dob mérayue ingéd, brab nuwitén i kurta ne. Diyo séninggulaén i kéluhanay kurta ne bé kédufang ne. 14Tidéw béno, ménggumah i dakéle lénggob dob kéluhanay sugud i no dakél ingéd. Atin toow fo mélayaf i dufange ni étéw, non éndaén i kurtaén. 15Mélaw ménahur dob sébaane galbék kay ségétéwe bati diyo. Sénuguén dob fantad ne émféama babuy. Non bé toowén fo mélayaf, 16méningar bé amaéy de babuy. Endob énda i mirayan de kéama. 17Tidéw béno, énggétiga noy kédufang ne atin ménggitung mano, ‘I kéluhanay de sugu-suguéy boh guwe, gaba-gabay de amaé ro. Endob ay niwu méléhu mélayaf. 18Séfuleu mangéy dob boh guwe brab béréhé ku diyo, Boh, ménsalau dob Tuluse brab dob beeme. 19Endaén médaitu fédawété mo ngaém. Endob fégédaw go begén. Rigo mo begén sébaan bé de sugu-sugué mo.’ ” 20“Mélaw ménule. Amun mérayu séna dob lawi ruwe, énggitoy boh ne brab mén-uray i éna nuwe de. Léménéntu bénalakén i nga ne nékéfén brab narékén. 21Atin ménbéréh i nga ne mano, ‘Boh, ménsalau dob Tuluse brab dob beeme. Endaén médaitu fédawéto mo ngaém.’ 22Endob i boh ne ténawagén i de sugu-sugué no brab bénréhén bero mano, ‘Féraan gom. Uwit gom i toowe fo fiyo kégal brab fékégal gom de. Fétisingo kom brab fésafatoso kom. 23Atin sumbali gom i kagéne toow fo bobo nati safi. Rémigo tom dakél karagiya. 24Non i nga guwe maak ménléhu, éndob béleewe ni méuyag. Maak méntadin, éndob béleewe ni énggiton.’ Tidéw béno, rénigo roy dakéle karagiya.

25“Endob béno so, ménggégumah i ofoe ngaén lagéy tidéw dob de galbéko no. Amun gédétén dob lawie, ménggaif bé énggélingoo noy kantawe brab énggito noy de étéw mésayaw. 26Mélaw ténabarén i ségétéwe bé de sugu-sugué ro brab ménénginsa ké ati rigoné ruwe. 27Séménumbul i ni sugu-suguén mano, ‘Ménséfule i tuwaréy me. Sénugu i boh me begey séménumbali bobo nati safi, non i tuwaréy me ménséfule énda i sugsugén.’ 28Tidéw béno, toow fo ménkérit i ofo ne lagéy, brab énda méntausén dob lawie. Mélaw i boh ne ménsut brab ménfégédaw-gédaw inok mahur dob lawie. 29Endob bénréhén dob boh ne mano, ‘Géménalbéku bé firoye gébélintuwa brab énda fénlis guy fénrigo muwe begén. Endob énda foy nirayém begén fiyon sébaan kambing inok rémigowu karagiya begey i de dumo gu. 30Endob i ni ngaém ménraréy, brab séninggulaén i éntingayéne nirayém de bé de kédufanga no. Endob amun ménule, sénumbalio mo bé boboe nati safi.’ 31Séménumbul i boh ne mano, ‘Adu, bati go dini sénga tékélid brab i éntingayéne kagén, kaam so. 32Endob fatut rémigo tom karagiya inok féténgténg tom i kéoror tome non i tuwaréy me maak ménléhu, éndob béleewe méuyag. Brab maak méntadin, éndob béleewe énggiton.’ ”