Search form

Lukas 15:12

12Wén i no sébaan fuweh i tuwaréye bé de ngaén ménangéy dob boh ne mano, ‘Boh, irayém begén i baad guwe bé de languntaman katom.’ Mélaw i boh ne bénaadén i kéluhanay languntama ruwe dob ruwowe gétéw ngaén.