Search form

Lukas 15:13

13Enda mérugayén tidéw béno, i tuwaréye bé de ngaén fénbéléyén i kéluhanay kaane baad. Atin ménagéw ménangéy dob mérayue ingéd, brab nuwitén i kurta ne. Diyo séninggulaén i kéluhanay kurta ne bé kédufang ne.