Search form

Lukas 15:17

17Tidéw béno, énggétiga noy kédufang ne atin ménggitung mano, ‘I kéluhanay de sugu-suguéy boh guwe, gaba-gabay de amaé ro. Endob ay niwu méléhu mélayaf.