Search form

Lukas 15:24

24Non i nga guwe maak ménléhu, éndob béleewe ni méuyag. Maak méntadin, éndob béleewe ni énggiton.’ Tidéw béno, rénigo roy dakéle karagiya.