Search form

Lukas 15:25

25“Endob béno so, ménggégumah i ofoe ngaén lagéy tidéw dob de galbéko no. Amun gédétén dob lawie, ménggaif bé énggélingoo noy kantawe brab énggito noy de étéw mésayaw.