Search form

Lukas 15:30

30Endob i ni ngaém ménraréy, brab séninggulaén i éntingayéne nirayém de bé de kédufanga no. Endob amun ménule, sénumbalio mo bé boboe nati safi.’