Search form

Lukas 15:9

9Tidéw béno, tabaré noy de dumo no brab béréhé no bero mano, ‘Toow fo méororu non énggito guy félata guwe méntadin. Enggomén, rémigo tom karagiya.’ ”