Search form

Lukas 16

1Atin nuret Jesuse bé de kuyugén i ni binuwaya mano, “Wén i ségétéwe kawasa étéw, wén i sénarigo nuwe lémiful. 2Amun énggélingooy amu nuwey ni, ténabarén i sénarigo nuwe ni brab ménénginsa mano, ‘Ati ni énggélingoo ku fantag beem? Fénakawa mo begén? Béréhém begén i kéluhanay kérigo muwe bé kagéne kurta. Non éndaén fakayén sarigo ku beem. Mélaw kédané ku beem dob ni galbék.’ 3Tidéw béno, i sénarigone ni ménggitung mano, ‘Ati rigoné kuwe, ké kédané no begén dob ni galbék? Enda émbagéru gémalbék mérégén loo bé kémalute. Atin mémalawu mongot limus. 4Gétiga kuy ati rigoné kuwe inok buluk mékédanun dob galbék guwe ni, tayakuféy de étéw so begén dob de lawi ro.’ 5Tidéw béno, ténabarén i kéluhanay de étéw énggéutong dob amu nuwe ni. Atin bénréhén dob sunguwe de mano, ‘Firoy i utong me bé amu guwe?’ 6Séménumbul i ni étéw mano, ‘Mératu dakél latah nor.’ Atin ménbéréh i sénarigone ni mano, ‘Ay ni sulate bé utong me. Sar go brab sulatém bé limo folo saén dakél latah nor.’ 7Tidéw béno, fénénginsaa noy géruwowe ni étéw énggéutong mano, ‘Firoy i utong me bé amu guwe?’ Séménumbul mano, ‘Séngibu gésaku faréy.’ Atin bang i sénarigone ni, ‘Ay ni sulate bé utong me. Sar go brab sulatém bé waléw ratu gésaku saén.’ 8Tidéw béno, amun i amu nuwe ni énggélingoo noy kéluhanay rénigoy sénarigo nuwe ni, dénayéwén mano, ‘Toow fo métilédtéd i ni étéw lémiful.’ ” Atin féntaus Jesusey kébéréh ne mano, “I de étéw dob duniyae ni mas na furung ro maguyag bé de méngintulus. Non tafayé roy kéfaguyag ruwe dob de géfuray gai moso. Atin i de étéw méngintulus fatut so tafayé roy kéfaguyag ruwe dob de géfuray gai moso dob lawayo.

9“Mélaw béréhé ku begom, usar gom i kurta gome fégétabang bé de étéw méskinan. Atin i Boh gome dob lawayo tayakufé no begom diyo. 10Buluk mésarigon go bé klohe, mésarigon go so bé médoowe. Endob buluk énda mésarigon go bé klohe, énda so mésarigon go bé médoowe. 11Atin amuk énda mésarigon gom bé de funan méungangén dob duniyae, énda so mésarigon gom bé toowe fo funan méungangén dob lawayo. 12Buluk énda mésarigon gom bé tamuk i dumo gome étéw béni, énda so sémarig i Tuluse begom bé tamuke dob lawayo.”

13Atin ménbéréh man i Jesuse mano, “Enda i sugu-suguén fakay galbéko no séréngan i ruwowe gétéw amu. Non amuk mégédaw bé ségétéwe de, mérarék bé ségétéwe de. Taloo no odoro noy kétayay ségétéwe de, siyawé noy ségétéwe de. Mélaw énda fakay go modor bé Tuluse amuk fégitungé mo saén i kurtae.”

14Diyo soy de Fariseo do toow fo méuyot bé kurtae. Amun énggélingoo roy ni kétoro, déniyangka roy Jesuse. 15Mélaw bénrého Jesuse bero mano, “I begome maak métintu do étéw, éndob ubo-ubo saén i de ula-ulané kom dob adafay de étéw. Endob i Tuluse gétiga noy fédéw gome. Ati médayéwe dob de étéw, toow fo mika i Tuluse de.

16“Wén i do tafay ménsulat kukuman niray Moisese bé gétahe tidéw dob Tuluse, brab wén soy do sénulat i de sénarigoy Tuluse muret bé kébéréh ne bé gétahe. I de sulat ni fatut nodoron taman sa bé kégumah Juan Bautistawe. Tidéw béno, fatut uretén i Fiyowe Uret fantag bé kéféguléw i Tuluse. Brab kéluhanay de étéw fégésé roy mahure. 17Endob énda fakayén ké wén i mékédan bé kukumane, fiyon kloh saén. Mas na magad mékédan i duniyae brab lawaye, éndob i kukumane énda mékéda no.”

18Atin bang Jesuse man, “Fiyon atiy gémélake bé bawag ne atin mawag man ségiyo libun, énggélamfa. Brab i lagéye bawagé noy libune génlak, énggélamfa so.”

I kawasawe brab Lasarowe

19Ménbéréh man i Jesuse mano, “Wén i ségétéwe kawasa étéw kéménégal toow fo fiyo kégal, brab maguyag bé toowe fo fiyo kéfaguyag sénga fuweh. 20Wén soy ségétéwe étéw toow fo méskinan féndawét Lasaro. Ménféno békukang i lowoh ne. Sénga fuweh uwitén dob béngaway lawi i étéwe ni kawasa, 21non ménuyot damén ké géama fiyon do kloh sama saén ménlawu tidéw dob amaéy ségétéwe ni kawasa. Atin fégédét i de itu dob beene inok dilaé roy de békukangén. 22Tidéw béno, i Lasarowe ni méskinan ménléhu. Atin nuwit i de télakiy Tuluse mangéy dob tébing i katufuay de Judio féndawét Abraham dob lawayo. Brab i étéwe ni kawasa ménléhu so brab lénébéng. 23I ni étéw kawasa, énggéangéy dob uleone emferno mérasay. Brab amun léménéngag, énggito no dob mérayuey miskinane Lasaro dob tébing Abrahame. 24Tidéw béno, téménabar mano, ‘Bebe Abraham, fégédaw go begén. Suguém i Lasarowa nan angéyé no élédén i tuko ténoro ne dob wayége brab féluyuté no dob dila guwe ni inok fégéfélégénéy gu. Non ay niwu dob rinoe ni mérasay.’ 25Endob séménumbul i Abrahame mano, ‘Adu, fégétédémém i kéuyag mo séna, gédoté moy éntingayéne fiyo atin i Lasarowe kérégénan mérasay. Béleewe ay niy Lasarowe mésésaya brab ay nan go mérasay kérégénan. 26Brab saliyu na bé de ni, wén i sébaane léfak toow fo ménalém dob élét tome inok i méuyote mifar mangéy diyoan tidéw dini taloo no tidéw diyoan mangéy dini énda géifarén.’ 27I kawasawe ni ménbéréh man mano, ‘Bebe, suguém i Lasarowe mangéy dob lawi i boh guwe. 28Non wén i limowe gétéw do dumo gu sétiman idéng diyo. Brab ureté no émféingat bero inok énda mangéy ro dob ni gonon mérasay.’ 29Atin séménumbul i Abrahame mano, ‘Diyo soy de sénulat Moises brab de sénarigoy Tuluse muret bé gétaho. Gébasana roy de ménsulat diyo inok géingat ro.’ 30Endob ménbéréh i kawasawe ni mano, ‘Enda fo munur ro bé de ménsulat. Endob buluk wén i ségétéw tidéw dob de ménléhu tébule mangéy diyo, fakay munur ro, brab gésénule ro bé de sala ro.’ 31Endob séménumbul i Abrahame mano, ‘Buluk énda munur ro bé de sénulat Moises brab de sénarigoy Tuluse muret, énda so munur ro fiyon fo ké wén i ségétéw tébule tidéw dob de ménléhu.’ ”