Search form

Lukas 16:13

13Atin ménbéréh man i Jesuse mano, “Enda i sugu-suguén fakay galbéko no séréngan i ruwowe gétéw amu. Non amuk mégédaw bé ségétéwe de, mérarék bé ségétéwe de. Taloo no odoro noy kétayay ségétéwe de, siyawé noy ségétéwe de. Mélaw énda fakay go modor bé Tuluse amuk fégitungé mo saén i kurtae.”