Search form

Lukas 16:16

16“Wén i do tafay ménsulat kukuman niray Moisese bé gétahe tidéw dob Tuluse, brab wén soy do sénulat i de sénarigoy Tuluse muret bé kébéréh ne bé gétahe. I de sulat ni fatut nodoron taman sa bé kégumah Juan Bautistawe. Tidéw béno, fatut uretén i Fiyowe Uret fantag bé kéféguléw i Tuluse. Brab kéluhanay de étéw fégésé roy mahure.