Search form

Lukas 16:17

17Endob énda fakayén ké wén i mékédan bé kukumane, fiyon kloh saén. Mas na magad mékédan i duniyae brab lawaye, éndob i kukumane énda mékéda no.”