Search form

Lukas 16:18

18Atin bang Jesuse man, “Fiyon atiy gémélake bé bawag ne atin mawag man ségiyo libun, énggélamfa. Brab i lagéye bawagé noy libune génlak, énggélamfa so.”