Search form

Lukas 16:19

I kawasawe brab Lasarowe

19Ménbéréh man i Jesuse mano, “Wén i ségétéwe kawasa étéw kéménégal toow fo fiyo kégal, brab maguyag bé toowe fo fiyo kéfaguyag sénga fuweh.