Search form

Lukas 16:2

2Amun énggélingooy amu nuwey ni, ténabarén i sénarigo nuwe ni brab ménénginsa mano, ‘Ati ni énggélingoo ku fantag beem? Fénakawa mo begén? Béréhém begén i kéluhanay kérigo muwe bé kagéne kurta. Non éndaén fakayén sarigo ku beem. Mélaw kédané ku beem dob ni galbék.’