Search form

Lukas 16:20

20Wén soy ségétéwe étéw toow fo méskinan féndawét Lasaro. Ménféno békukang i lowoh ne. Sénga fuweh uwitén dob béngaway lawi i étéwe ni kawasa,