Search form

Lukas 16:21

21non ménuyot damén ké géama fiyon do kloh sama saén ménlawu tidéw dob amaéy ségétéwe ni kawasa. Atin fégédét i de itu dob beene inok dilaé roy de békukangén.