Search form

Lukas 16:22

22Tidéw béno, i Lasarowe ni méskinan ménléhu. Atin nuwit i de télakiy Tuluse mangéy dob tébing i katufuay de Judio féndawét Abraham dob lawayo. Brab i étéwe ni kawasa ménléhu so brab lénébéng.