Search form

Lukas 16:23

23I ni étéw kawasa, énggéangéy dob uleone emferno mérasay. Brab amun léménéngag, énggito no dob mérayuey miskinane Lasaro dob tébing Abrahame.