Search form

Lukas 16:24

24Tidéw béno, téménabar mano, ‘Bebe Abraham, fégédaw go begén. Suguém i Lasarowa nan angéyé no élédén i tuko ténoro ne dob wayége brab féluyuté no dob dila guwe ni inok fégéfélégénéy gu. Non ay niwu dob rinoe ni mérasay.’