Search form

Lukas 16:26

26Brab saliyu na bé de ni, wén i sébaane léfak toow fo ménalém dob élét tome inok i méuyote mifar mangéy diyoan tidéw dini taloo no tidéw diyoan mangéy dini énda géifarén.’