Search form

Lukas 16:29

29Atin séménumbul i Abrahame mano, ‘Diyo soy de sénulat Moises brab de sénarigoy Tuluse muret bé gétaho. Gébasana roy de ménsulat diyo inok géingat ro.’