Search form

Lukas 16:3

3Tidéw béno, i sénarigone ni ménggitung mano, ‘Ati rigoné kuwe, ké kédané no begén dob ni galbék? Enda émbagéru gémalbék mérégén loo bé kémalute. Atin mémalawu mongot limus.