Search form

Lukas 16:30

30Endob ménbéréh i kawasawe ni mano, ‘Enda fo munur ro bé de ménsulat. Endob buluk wén i ségétéw tidéw dob de ménléhu tébule mangéy diyo, fakay munur ro, brab gésénule ro bé de sala ro.’