Search form

Lukas 16:5

5Tidéw béno, ténabarén i kéluhanay de étéw énggéutong dob amu nuwe ni. Atin bénréhén dob sunguwe de mano, ‘Firoy i utong me bé amu guwe?’