Search form

Lukas 16:6

6Séménumbul i ni étéw mano, ‘Mératu dakél latah nor.’ Atin ménbéréh i sénarigone ni mano, ‘Ay ni sulate bé utong me. Sar go brab sulatém bé limo folo saén dakél latah nor.’