Search form

Lukas 16:7

7Tidéw béno, fénénginsaa noy géruwowe ni étéw énggéutong mano, ‘Firoy i utong me bé amu guwe?’ Séménumbul mano, ‘Séngibu gésaku faréy.’ Atin bang i sénarigone ni, ‘Ay ni sulate bé utong me. Sar go brab sulatém bé waléw ratu gésaku saén.’