Search form

Lukas 16:8

8Tidéw béno, amun i amu nuwe ni énggélingoo noy kéluhanay rénigoy sénarigo nuwe ni, dénayéwén mano, ‘Toow fo métilédtéd i ni étéw lémiful.’ ” Atin féntaus Jesusey kébéréh ne mano, “I de étéw dob duniyae ni mas na furung ro maguyag bé de méngintulus. Non tafayé roy kéfaguyag ruwe dob de géfuray gai moso. Atin i de étéw méngintulus fatut so tafayé roy kéfaguyag ruwe dob de géfuray gai moso dob lawayo.