Search form

Lukas 17

1Atin ménbéréh i Jesuse dob de kuyugén mano, “I de éntingayén funay de étéw gésala gégumah, éndob mékégédaw-gédaw i étéwe muwit de. 2Toow fo gétimal ké mékukum, mélaw mas na fiyo ké ibérén dob dogote nikéton bé dakéle batéw i reer ne ké beeney funay ségétéwe mantu séna méngintulus gésala. 3Mélaw ingat gom. Atin buluk énggésala i dumo gome, gélé gom. Brab buluk gésénule, fésagada kom. 4Fiyon fo ké énggésala dob beeme fitéw gule bé ségétérésange, atin séfule so fitéw gule mongot fasinsiya, fésagada mo.”

5Tidéw béno, i de kuyug Jesus ménbéréh ro maro, “Kadnan, umana moy kéféngintoow geye.”

6Atin séménumbul i Jesuse mano, “Buluk wén i kéféngintoow gom loo bé kédakél i oloy sabie, gébérého kom dob kayéwe ni makom, ‘Térandut go, brab angéy go téohok dob dogoto’, atin unuro no begom.”

7Atin ménbéréh i Jesuse man mano, “Ufama, buluk i ségétéwe begom wén i sugu-sugué no démadu taloo no témalima bé de ayamém, buluk gégumah i ni sugu-suguén tidéw dob de galbéko no, énda béréhé mo de, ‘Enggon, ama go nén.’ 8Yamula béréhé mo de, ‘Lékas go, tafayém i amaé kuwe, atin duwoto mo begén, brab ongot-ongotém ké gilidu mama. Tidéw béno, mama go so kaam.’ ” 9Atin féntaus Jesusey kébéréh ne mano, “I nan ségétéw sugu-suguén, énda fatutén ongot-ongot bé kéfésalamate bé kérigo nuwe bé fatute. 10Ségiléw so bé begomey ni sugu-suguén. Buluk énggilid gomén bé galbéke sénugu i Tuluse rigoné kom, fégétédém gom i ni, begom saén i de sugu-suguén, mélaw kagom ongot-ongotén i kéfésalamate. Rénigo gom saén i fatute rigoné kom.”

Nuwa Jesusey foloe gétéw fémuteén

11Amun i Jesuse ménangéy Jerusalem, ménagéw mangéy bé élét i de sakuf Samaria brab Galilea. 12Amun mahur dob sébaane ingéd, énggébalakay de folo gétéw lagéy. Wén i déruu ro fémute. Atin non fémuteén ro, téménindég ro dob mérayue. 13Brab mékes ro maro, “Jesus! Maistéro! Fégédaw go Begey!”

14Amun énggito Jesuse bero, ménbéréh mano, “Agéw gom mangéy féténgténg dob de fadi inok gétiga ro ménadi-adi gom.” 15Amun ménagéw ro mangéy dob de fadi, ménadi-adi ro dob aguwone. Atin amun i ségétéwe bero énggito noy ménadi-adi, ménséfule ménangéy dob Jesuse, mékes dayéwé noy Tuluse. 16Atin méntéléngkéb dob adafa Jesuse fésalamat. I ni lagéy békén Judio, éndob tidéw dob sakuf i ingéde féndawét Samaria. 17Ménbéréh i Jesuse dob de étéw mano, “Folo gétéw i ménadi-adiwe. Hon i de siyow de? 18Endob ségétéw saén i ménséfulee mangéy fésalamat bé Tuluse, sani ségétéwe tidéw dob ségiyowe ingéd.” 19Atin sénbérého Jesusey ni lagéy mano, “Tindég go brab taus go dob ayo muwe. Ménadi-adi gon non méngginugut go Begén.”

Fantag bé kéféguléw i Tuluse

20I de dumo do Fariseo fénénginsa ro dob Jesuse ké kédiron i kégumah i gaiy kéféguléw i Tuluse bé de étéwén. Séménumbul i Jesuse mano, “I kégumah i kéféguléw i Tuluse énda gitono. 21Enda i ségétéw de gébéréh begom, ‘Ay ninén, téngténgém!’ Taloo no, ‘Diyoonén.’ Non i kéféguléw i Tuluse diyo dob de fédéw gom.”

22Tidéw béno, bénréh Jesuse dob de kuyugén mano, “Gégumah i gaiwe féngonoyé kom i gito gom i gaiy késéfule i Nga i Kéilawane, sani Begéne. Endob énda gito gom de. 23Atin béréhéy de étéw begom maro, ‘Ay diyoonén.’ Taloo no, ‘Ay ninén.’ Endob kagom munur de taloo no mangéy gom diyo inok téngténgé kom. 24Non i késéfule guwe maak kilot métékow réméndaw brab géfékaya i kéluhanay lawayo. 25Endob bé sunguwe, kamarasayanu, brab i de étéw méuyag béni, ikaa ro Begén. 26Loo so bé gai Noehe, i gaiy késéfule guwe. 27Bé gai Noehe, méguyaya i de étéw, mama ro, miném ro, mawag ro taman bé kéahur Noehe dob barkowe. Tidéw béno, i dunuke énggégumah atin ménléné ro kéluhanan saliyu bé Noehe beroy de samungén. 28Ségiléw so bé gai Lote bé gétaho. Bé béno, i de étéw mama ro, miném ro, sébéléy ro, mohok ro, brab rémigo ro do lawi. 29Endob bé gai kéféled Lote bé ingéd ne Sodom, i rinoe brab do bara ménlawu maak rana tidéw dob lawayo méninasa bero kéluhanan do ménféled. 30Loo so moso bé niy gai guwe séfule.

31“Bé béno gai, i de étéw diyo ro dob liyuy lawi ruwe, éndaén fatut ro mahur angéyé roy de insod ro. Loo so bé niy étéwe diyo dob de galbékono, énda so fatutén séfule mangéy dob lawi ne. 32Fégétédém gom i bawag Lote non séménling inok téngténgé noy de insod ro ménféled, mélaw i lowoh ne ménwaléy égas timus. 33Atiy méuyote émféraru bé kéuyag ne, méléhu. Endob i méléhue bé kéfuray ne Begén, gédoté noy umule magufusa. 34Béréhé ku begom, bé béno kélungonon bé késéfule guwe, wén i ruwo gétéw séurir fidong, atin i ségétéwe de dotén, brab i ségétéwe de émféled. 35Atin wén i ruwowe gétéw do libun gémiling, atin i ségétéwe de dotén, brab i ségétéwe de émféled. 36Atin ruwo gétéw diyo dob galbéko ruwe, atin i ségétéwe de dotén, brab i ségétéwe de émféled.”

37Tidéw béno, fénénginsaay de kuyugén maro, “Kadnan, hon i gonoy de ni de mérigo?”

Séménumbul i Jesuse mano, “Hon i gonoy wéne de ménléhu, diyo soy de uwak sétimu. Loo so bé toowe tete étéw, gégumah dob berowey kékukum i Tuluse.”