Search form

Lukas 17:1

1Atin ménbéréh i Jesuse dob de kuyugén mano, “I de éntingayén funay de étéw gésala gégumah, éndob mékégédaw-gédaw i étéwe muwit de.