Search form

Lukas 17:12

12Amun mahur dob sébaane ingéd, énggébalakay de folo gétéw lagéy. Wén i déruu ro fémute. Atin non fémuteén ro, téménindég ro dob mérayue.