Search form

Lukas 17:15

15Amun ménagéw ro mangéy dob de fadi, ménadi-adi ro dob aguwone. Atin amun i ségétéwe bero énggito noy ménadi-adi, ménséfule ménangéy dob Jesuse, mékes dayéwé noy Tuluse.