Search form

Lukas 17:37

37Tidéw béno, fénénginsaay de kuyugén maro, “Kadnan, hon i gonoy de ni de mérigo?”

Séménumbul i Jesuse mano, “Hon i gonoy wéne de ménléhu, diyo soy de uwak sétimu. Loo so bé toowe tete étéw, gégumah dob berowey kékukum i Tuluse.”