Search form

Lukas 17:7

7Atin ménbéréh i Jesuse man mano, “Ufama, buluk i ségétéwe begom wén i sugu-sugué no démadu taloo no témalima bé de ayamém, buluk gégumah i ni sugu-suguén tidéw dob de galbéko no, énda béréhé mo de, ‘Enggon, ama go nén.’