Search form

Lukas 17:8

8Yamula béréhé mo de, ‘Lékas go, tafayém i amaé kuwe, atin duwoto mo begén, brab ongot-ongotém ké gilidu mama. Tidéw béno, mama go so kaam.’ ”