Search form

Lukas 18

1Tidéw béno, nuret Jesuse bé de kuyugén i ni binuwaya inok démoyun ro démasal brab énda mékédan i inam ruwe. 2Ménbéréh mano, “Wén i ségétéwe kémukum dob sébaane ingéd, énda fo mégilakén bé Tuluse taloo no énda fo fégadata noy étéwe. 3Brab wén soy ségétéwe libun baléw dob no ingéd. Démoyun mangéy dob ni étéw kémukum fégédaw-gédaw bé tabanga no bé tiyawa nuwe bé fétabana no damén i sébanile de. 4Bé sunguwe de, mika i kémukume témabang. Endob tidéw béno, fénggitungén mano, ‘Fiyon fo ké énda mégilaku bé Tuluse brab énda fégadata kuy de étéw, 5éndob taluwanu bé késéfule-fule ne mongot tabang. Mélaw tabanga kuy baléwe ni, inok éndaén séfuleén taman kérégénanu.’ ”

6Atin féntaus Jesusey kébéréh ne mano, “Tuntay gom i béréhéy kémukume ni fiyon fo ké békén métintu étéw. 7Toow na fo tabangay Tuluse begom do fénémilién amuk démasal gom fuweh na kélungonon. Brab énda métana i kétabang ne begom. 8Béréhé ku begom, magad tabangay Tuluse begom. Endob buluk gégumah i gaiwe séfuleu, kloh saén i de munur Begén.”

9Atin nuret Jesuse man i sébaane binuwaya dob de étéw fégitungé roy métintu ro éndob siyawé roy de dumo étéw. 10Bang Jesuse, “Wén i ruwowe gétéw étéw ménangéy dob lawi i Tuluse inok démasal ro. I ségétéwe de Fariseo brab i ségétéwe de kémubra buwis. 11I Fariseowe ni téménindég atin déménasal mano, ‘Fésalamata ku Beem Tulus non békén ségiléwu bé de dumo gu étéw, do ménakaw, do arumén ro, do lémamfa ro. Fésalamata ku Beem non békén ségiléwu bé diyoo étéw lémiful kémubra buwis. 12Fuwasawu ruwo gule bé ségéfadiyane, brab iray gu dob Beemey géfoloe bé kéluhanay sahudé kuwe.’ 13Endob i ségétéwe ni kémubra buwis téménindég dob mérayue, brab mémala énda géténgangén dob lawayo, brab éntungén i kuméng ne bé kétete i fédéw ne. Atin déménasal mano, ‘Tulus, fégédaw go begén ségétéwu ménsala.’ ” 14Atin féntaus Jesusey kébéréh ne mano, “Béréhé ku begom, i ni étéw kémubra buwis, amun ménule, fénsagaday Tuluse bé de salaén. Endob i Fariseowe ni, énda fénsagaday Tuluse de. Non i de étéw téfégérotor, fégérifantadén ro. Brab i de étéw térifantad, fégérotorén ro.”

15Wén i no sébaan fuweh, wén i médoowe do étéw ménuwit bé de nga ro dob Jesuse inok féfiyoné no bero. Endob amun énggitoy de kuyugén, génlé roy de étéw ni. 16Endob ténabar Jesusey de nga mangéy dob Beene, brab bénréhén dob de kuyugén mano, “Féangéy gom i de nga dob Begéne. Brab kagom alangén bero non i de étéw sémarig loo bé késarig i de ni nga, féguléwoy Tuluse bero. 17Béréhé ku begom i toowe, buluk i késarig i ségétéwe békén loo bé késarig i ngae, énda so féguléwoy Tuluse de.”

I kawasawe étéw

18Atin i ségétéwe uléw i de Judio ménénginsa dob Jesuse mano, “Fiyo maistéro, ati rigoné kuwe inok gédoté kuy umule magufusa?”

19Séménumbul i Jesuse mano, “Sedek fédawété mo Begén fiyo? Enda i ségiyo fiyo saliyu saén bé Tuluse. 20Gétiga moy de sugu. Kago lémamfa, kago méméléhu, kago ménakaw, kago uretén i dumo muwe bé békéne toow, fégadata moy boh me brab idéng me.”

21Séménumbul i uléwe ni mano, “I kéluhanay de ni, nodoro ku tidéw féganay klohu de séna.”

22Amun énggélingoo Jesusey ni, bénréhén de mano, “Sébaan i kulange beem. Fébéléyém i kéluhanay éntingayéne kaam atin irayém i kurtae dob de méskinan. Atin mélaw kawasa go moso dob lawayo. Tidéw béno, énggonén, odor go Begén.” 23Amun énggélingooy étéwe niy ni, toow fo tete i fédéw ne, non toow fo kawasa. 24Amun énggito Jesuse ni tete i fédéw ne, bénréhén mano, “Toow fo mérégén i kéahur i de kawasa dob kéféguléw i Tuluse. 25Mas na mélémuy kéahur i dakéle ayam dob tosong i darume bé kéahur i ségétéwe étéw kawasa dob kéféguléw i Tuluse.”

26I de énggégélingo bé de ni, fénénginsa ro maro, “Ati mélaw i de fakay méfukas?”

27Séménumbul i Jesuse mano, “I de békén fakay rigonéy étéwe, fakay gérigonoy Tuluse.”

28I Pedrowe ménbéréh mano, “Ténagak gey i de lawi gey inok furay gey Beem.”

29Atin bang Jesuse, “Béréhé ku begom i toowe, i ségétéwe téménagak bé lawi ne, bawag ne, taloo no dumo no sétiman idéng, do lukésén, taloo no do ngaén inok ureté noy fantag bé kéféguléw i Tuluse, 30gégédot toow na fo médoo dob de ni do gai. Brab dob de gai gégumah, gédoté noy umule magufusa.”

Nuret Jesusey fantag bé kéléhu ne

31Wén i no sébaan fuweh, ténabar Jesusey de folo bra ruwo gétéw kuyugén sébero-bero saén, atin bénréhén dob berowe mano, “Fégélingo gom, mangéy tom Jerusalem. I Jerusalemey ingéde mérigoy kéluhanay ménsulate bé gétaho sénulat i de étéw sénarigoy Tuluse muret bé kébéréh ne fantag bé Begéne. 32I Begéne sani Nga i Kéilawane, irayu dob de békén Judio. Atin diyangkaé ro Begén brab fémalané ro Begén, brab duraa ro Begén, 33brab badasé ro Begén, brab féléhué ro Begén. Endob amuk méifus i téléwe gétérésangan, tébuleu.”

34Endob i de kuyug Jesus, énda énggésobuto roy de ni bénréh Jesuse. I atag i de ni kébéréh ménbunéy dob berowe, brab énda gésobuto ro de.

Nuwa Jesusey langaféne

35Amun gégumah i Jesuse dob ingéde Jeriko, diyo i ségétéwe étéw langafén ménsar dob doror i aguwone mongot limus. 36Amun énggélingoo noy médoowe do étéw téménara, ménénginsa ké ati ni gérigonon.

37Wén i séménumbule mano, “I Jesuse tidéw Nasaret témara.”

38Tidéw béno, téménabar métanug mano, “Jesus, séfu Datu Dabid, fégédaw go begén!”

39I de étéw métah bé Jesuse géléé ro maro, “Kago selekén!” Endob taus so mékes toow na fo métanug mano, “Jesus, séfu Datu Dabid, fégédaw go begén!”

40Atin téménrén i Jesuse brab nongotén i étéwe ni uwitén mangéy dob Beene. Amun énggéfégédétén, fénénginsaa Jesuse mano, 41“Ati kétaya muwe rigoné ku dob beeme.”

Séménumbul i langaféne ni mano, “Kadnan, méuyotu gégito damén.”

42Atin bénréh Jesuse de mano, “Gégito gon. Adi-adi gon, non méngintoow go.”

43Sonom béno, énggégito nén i langaféne ni, atin ménfuray bé Jesuse démayéw bé Tuluse. Amun énggitoy de étéw i ni ménrigo, dénayéw ro soy Tuluse.