Search form

Lukas 18:15

15Wén i no sébaan fuweh, wén i médoowe do étéw ménuwit bé de nga ro dob Jesuse inok féfiyoné no bero. Endob amun énggitoy de kuyugén, génlé roy de étéw ni.