Search form

Lukas 18:3

3Brab wén soy ségétéwe libun baléw dob no ingéd. Démoyun mangéy dob ni étéw kémukum fégédaw-gédaw bé tabanga no bé tiyawa nuwe bé fétabana no damén i sébanile de.