Search form

Lukas 18:35

Nuwa Jesusey langaféne

35Amun gégumah i Jesuse dob ingéde Jeriko, diyo i ségétéwe étéw langafén ménsar dob doror i aguwone mongot limus.