Search form

Lukas 18:36

36Amun énggélingoo noy médoowe do étéw téménara, ménénginsa ké ati ni gérigonon.