Search form

Lukas 18:4

4Bé sunguwe de, mika i kémukume témabang. Endob tidéw béno, fénggitungén mano, ‘Fiyon fo ké énda mégilaku bé Tuluse brab énda fégadata kuy de étéw,