Search form

Lukas 19

Jesus brab Sakeo

1Atin méntaus i Jesuse bé kéagéw ne, atin ménahur dob ingéde féndawét Jeriko. 2Wén i ségétéwe kawasa féndawét Sakeo diyo bati. Beeney lémifule kémubra buwis dob de dumo no Judio kay de Romano. 3Amun énggélingoo noy Jesuse témara, méuyot i Sakeowe téméngténg inok gétiga no ké ati Jesuse ni étéw. Endob énda gito no de, non bé médoowe étéw géliwét bé Jesuse brab i Sakeowe foko lagéy. 4Mélaw léménéntu mangéy dob métaho, brab ménénik dob kayéwe inok gito noy Jesuse témara. 5Amun gédétén i Jesuse dob kayéwe ni, léménéngag brab ménsébéréh bé Sakeowe mano, “Sakeo, fagayas go élus. Fatut mangéyu dob lawi me béleewe ni.”

6Atin ménagayas i Sakeowe mélus tidéw dob kayéwe ni brab méoror ténayakufén i Jesuse dob lawi ne. 7Amun i de étéw énggégito bé ni, ménséguraw ro maro, “I Jesuse ni sugud-sugud mangéy dob tetee étéw.”

8Endob i Sakeowe téménindég brab ménsébéréh bé Jesuse mano, “Kadnan, iray gu dob de méskinan i ténga i éntingayéne kagén. Brab buluk wén i léniful gu, bayada ku fot takéf bé éndot guwe dob berowe.”

9Atin ménbéréh i Jesuse dob beene mano, “Béleewe ni, i Tuluse fénukasén beem brab kéluhana kom dob ni lawi, non munur go ségiléw bé kéunur Abrahame. 10Non i Nga i Kéilawane, sani Begéne, ménangéyu dob ni duniya inok fukasé kuy de étéw ménsala non maak méntadin ro.”

11Amun mégélingo ro séna, féntaus Jesusey kébéréh ne bé sébaane binuwaya non gédét ron dob Jerusalem, atin non i de étéw maro ké béno so gégumah i kéféguléw i Tuluse. 12Ménbéréh mano, “Wén i ségétéwe gérotor étéw ménangéy dob mérayue ingéd inok rigonén datu diyo. Tidéw béno, bantaké noy séfule. 13Amun énda séna magéwén, ténabarén i foloe gétéw bé de sugu-sugué no brab niraya no dob séngae ségétéw sébaan bélowon félatah. Brab bénréhén bero mano, ‘Féinség gom i ni taman késéfule gu.’ 14Endob i do étéw dob no gonon mika ro de. Mélaw séménugu ro de étéw émbéréh maro, ‘Mika gey bé ni étéw waléy datu gey.’

15“Endob fiyon fo ké loo bé nan, ménwaléy datu. Mélaw ménséfule brab fénsuguo noy de sénarigo no bé de bélowon félatah inok susiné no ké wén i inségén. 16I sunguwe de ménbéréh mano, ‘Maistéro, i de nirayém begén félatah, énggéinség gu de na folo timan.’ 17Tidéw béno, bang i datue, ‘Fiyo, mégéror go sugu-suguén. Non gésarigon go bé klohe, sarigo ku beem méguléw bé foloe do ingéd do sakuf gu.’ 18Atin i géruwowe bé de sugu-suguén ménbéréh mano, ‘Maistéro, i de nirayém begén félatah, énggéinség gu de na limo timan.’ 19Tidéw béno, séménumbul i datue ni mano, ‘Féguléw go bé limowe do ingéd do sakuf gu.’ 20Tidéw béno, i gétéléwe bé de sugu-sugué no ménbéréh mano, ‘Maistéro, ay niy kurtae nirayém begén. Bénunéy gu brab nitong gu ténaléy dob munsalawe. 21Non mégilaku beem non métégas go étéw. Médot go bé békéne kaam. Brab kémétéw go dob békéne nohokém.’ 22Séménumbul i datue ni mano, ‘Tete go fo sugu-suguén. Kukumé ku beem bé de bénréhém. Gétiga mo kun médotu bé békéne kagén, brab kémétéwu bé békéne nohok gu. 23Amuk kémarang go loo bé nan, sedek énda féndiyoém dob bangkuey kurta guwe inok buluk séfuleu, fakay doté ku brab wén i inségén?’ 24Tidéw béno, bénréh i datue ni dob de étéw dob sékulo ruwe téménindég mano, ‘Dot gom i kurta ne ni atin iray gom dob ségétéwe énggéinség folo timan.’ 25Endob séménumbul ro maro, ‘Maistéro, wénén i kaan folo kurta.’ 26Ménbéréh man i datue mano, ‘Béréhé ku begom, buluy wéne den médoo, méirayén de na uman. Brab i étéwe de wén i kulang de, fiyon foy klohe dob beene dotén so.’ 27Atin féntaus i datuey ni kébéréh mano, ‘Atin fantag bé de sébanil begén, mika ro de ké waléyu datu ro, uwit gom bero dini brab féléhu gom bero dob téngaanga kuwe ni.’ ”

I kéahur Jesuse dob Jerusalem

28Amun i Jesuse brab de kuyugén gédét ron dob dakéle ingéd Jerusalem, 29énggégumah ro dob sébaane tuduk féndawét Olibo, gédét dob de ingéd féndawét Betfage brab Betania. Ténabar Jesusey ruwowe bé de kuyugén, 30brab ménsébéréh bero mano, “Etah gom mangéy dob nan ingéd. Buluk gégumah gom diyo, gito gom i natiwe kuda diyo, énda sénay énggékuda de. Ukoh gom brab uwit gom dini. 31Buluk wén i ménginsa dob begome, ‘Sedek ukohé kom?’ béréh gom de, ‘Kailangay Kadna tome.’ ”

32Nodoroy de ruwo ni gétéw kuyugén i bénréh ne. Atin énggito roy natiwe ni kuda loo bé bénréh Jesuse. 33Amun nukoh ron, énggitoy de gefe de bero brab ménénginsa ro maro, “Sedek ukohé kom i kuda geya nan?”

34Séménumbul ro maro, “Kailangay Kadna tome.” 35Atin nuwit roy kudae mangéy dob Jesuse. Brab namféno ro bé de kégal ro brab fénkuda roy Jesuse diyo. 36Amun méntaus i Jesuse dob Jerusalem, i de étéw bénékah roy de dumo bé de kégal ro dob aguwo Jesuse fégito roy kébasana ruwe de.

37Amun énggégumah i Jesuse dob gonone lémudug dob tuduke Olibo, i kéluhanay de médoo kuyugén ménfésalamat ro dob Tuluse brab ménoror ro démayéw métanug, non bé kéluhanay de mékégaif énggito ro. 38Ménkes ro maro, “Dayéwé tom i Tuluse. Féfiyonéy Tuluse damén i ni datu ménggumah tidéw dob Kadnane. Endaén damén i bukuén dob lawayo.”

39I de dumo bé de Fariseo diyo do ménribuk, ménbéréh ro dob Jesuse maro, “Maistéro, féantésém i de kuyugém nan.”

40Endob bang Jesuse ni, “Béréhé ku begom, buluk fén-antés ro, i de batéw ni mékes dayéwé ro Begén.”

41Amun taus ron gédét dob Jerusalem, gékulaya Jesusey ni ingéd. Amun énggito no, kénrewo no bé kéuray i na nuwe de. 42Brab ménbéréh mano, “Méuyotu damén gétiga kom béleewe ni ké atiy kékédane bé bukuéne brab késétibohe, éndob béleewe ni énda gétiga kom de. 43Gégumah i gaiwe dob begome, géséliwétoy de sébanil begom brab langkaté ro begom inok énda géléfas gom géliwét. 44Féléhué ro begom kéluhanan fiyon foy de kéluhanay de dumo gom, brab do nga gom. Atin binasané roy de lawi taman énda i sébaan batéw mésama dob rotor i sébaane de. Non énda fénggélolo gom i gaiwe bé kéangéy i Tuluse begom mémukas.”

Dénédél Jesusey de démagang dob lawi i Tuluse

45Amun énggégumah i Jesuse dob Jerusalem, méntaus dob lawi i Tuluse. Amun ménahur, dénédélén i de étéw démagang diyo. 46Atin bénréhén beroy ni mano, “Wén i Ménsulate Kébéréh i Tuluse mano, ‘I lawi guwe, lawi gonon démasal.’ Endob fénwaléy gom lawi i de ménakaw.”

47Atin sénga fuweh diyo i Jesuse témoro dob Lawi i Tuluse. Endob i de uléw i de fadi, brab de témoro bé kitabe, brab i de méguléw bé de étéw, ténulama ro féléhuén. 48Endob énda gérigono ro de non i de médoo étéw énda fo séféka ro de, non ménuyot ro mégélingo bé kéluhanay de béréhé no.