Search form

Lukas 19:12

12Ménbéréh mano, “Wén i ségétéwe gérotor étéw ménangéy dob mérayue ingéd inok rigonén datu diyo. Tidéw béno, bantaké noy séfule.