Search form

Lukas 19:15

15“Endob fiyon fo ké loo bé nan, ménwaléy datu. Mélaw ménséfule brab fénsuguo noy de sénarigo no bé de bélowon félatah inok susiné no ké wén i inségén.