Search form

Lukas 19:23

23Amuk kémarang go loo bé nan, sedek énda féndiyoém dob bangkuey kurta guwe inok buluk séfuleu, fakay doté ku brab wén i inségén?’