Search form

Lukas 19:26

26Ménbéréh man i datue mano, ‘Béréhé ku begom, buluy wéne den médoo, méirayén de na uman. Brab i étéwe de wén i kulang de, fiyon foy klohe dob beene dotén so.’